۱۳۹۶ جمعه ۳۱ شهريور
مجمع خیرین استان
هیچ داده ای برای نمایش وجود ندارد
اهداف واركان مجمع

الف : اهداف

بسترسازي وكمك درجهت حفظ وارتقاءبهداشت وسلامت جامعه .

تقويت اعتما د عمومي وبهره گيري ازتوانمنديهاي مادي ومعنوي خيّرين ونيك انديشان درگسترش اموربهداشت،درمان وآموزش پزشكي.

هدايت اصولي وساماندهي كمكها و مشاركتهاي مردمي درتأمين نيازهاي بهداشتي،درماني وآموزش پزشكي.

ب : اركان وتشكيلات :

ستادمركزي مجمع خيّرين سلامت استان درشهركرد بوده ودرشهرستانهاي تابعه شوراي خيرين ر ابرحسب نياز راه اندازي خواهدكرد و اركان آن عبارتنداز:

1- هيئت امنا :

هيئت امناعالي ترين مرجع تصميم گيري است كه به صورت عادي يا فوق العاده تشكيل مي گردد.

2- هيئت مديره :

هيئت مديره نماينده قانوني هيئت امنابوده ووظايف واختيارات آن درچارچوب اساسنامه مربوطه قرار دارد .

3- مديرعامل :

بالاترين مقام اجرائي مجمع است ودرحدوداختياراتي كه ازطرف هيئت مديره واساسنامه به وي تفويض مي گردد فعّاليت مي كند .

leftcornertop/rightcornertop
leftcornerbottom/rightcornerbottom/
اوقات شرعی
borderborder
تعداد بازدیدکنندگان امروز 4 تعداد بازدیدکنندگان دیروز 41 تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 14030 تعداد کاربران بر خط 2 تعداد کاربران لاگین بر خط 0
border/border/
Powered by DorsaPortal